telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

19 marca 2024

Sprawa o ubezwłasnowolnienie całkowite

Zdarzają się sytuacje, w których bliska osoba, najczęściej wskutek choroby, traci zdolność do racjonalnego podejmowania decyzji o sobie. Taka osoba jest podatna na manipulacje, czy też
na niekorzystne dysponowanie swoim majątkiem ze względu na brak rozeznania co do znaczenia podejmowanych przez siebie czynności. W takiej sytuacji, celem zapewnienia skutecznej ochrony interesów takiej osoby, jak również umożliwienia podejmowania w jej imieniu istotnych życiowych decyzji, konieczne może stać się wystąpienie do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.

Czytaj więcej

08 stycznia 2024

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

popełnie przestępstawa

Rozpoczęcie postępowania karnego jest dla wielu osób pokrzywdzonych czynem zabronionym chwilą doniosłą, oznaką podjęcia decyzji o walce z napotkaną niesprawiedliwością.

Złożenie zawiadomienia jest jedną z najistotniejszych czynności, jakie dokonuje się w toku sprawy, bowiem od niego zależeć będzie, jakie działania podejmą organy ścigania. Warto zatem mieć świadomość, jakie elementy zawrzeć w składanym dokumencie, aby możliwie najbardziej uwzględnić interesy osoby pokrzywdzonej.

Czytaj więcej

18 października 2023

System dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności stanowi często dolegliwą karę, wyłączającą skazanego z pełnienia funkcji społecznych w swojej rodzinie, czy też w środowisku pracy. Publikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości statystyki, m. in. o prawomocnych osadzeniach osób dorosłych w latach 2014 – 2018 wskazuje, iż najczęściej orzekana jest kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy, a najczęściej skazywanymi są osoby w wieku 17 – 34 lat. Pobyt w zakładzie karnym powoduje zatem daleko idące skutki w postaci zrywania więzi rodzinnych oraz zmniejszenia liczby pracowników dostępnych na rynku pracy. Remedium na te problemy, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego wykonywania kary pozbawienia wolności, jest instytucja systemu dozoru elektronicznego tzw. SDE.

Czytaj więcej

18 stycznia 2023

Zwrot części prowizji przy wcześniejszej spłacie

Zwrot prowizji

Po dziś dzień spotkać można praktyki banków, udzielających kredytów konsumenckich oraz hipotecznych, unikających zwrotu części prowizji w sytuacji wcześniejszej spłaty całości zobowiązania przez kredytobiorcę. Również w przypadku zwrócenia się do instytucji o zapłatę należnej kwoty, można uzyskać odpowiedź odmowną. Podkreślenia wymaga, iż problematyka zmniejszenia kosztów kredytu jest złożona, zaś możliwość uzyskania zwrotu części prowizji uzależniona jest od terminu zawarcia umowy, a także od rodzaju umowy kredytowej. Poniżej przedstawione zostaną zagadnienia niezbędne do zrozumienia, kiedy można ubiegać się o zwrot prowizji za udzielenie kredytu.

Czytaj więcej

22 listopada 2022

Ustalenie adresu zamieszkania sprawcy szkody

Młotek sędziowski

Przepisy postępowania cywilnego nakładają na stronę powodową obowiązek wskazania miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Ustalenie adresu zamieszkania przeciwnika procesowego zazwyczaj nie nastręcza wielu problemów, zdarzają się jednak sytuacje, w których pozwany nie udzielił informacji umożliwiających na jego identyfikację w sposób przewidziany przepisami procesowymi. Jak działać w takich sytuacjach?

Czytaj więcej

15 września 2022

Wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego

Piszący prawnik

 

Przedstawienie, przez funkcjonariuszy organów ścigania, zarzutów w postępowaniu karnym, powoduje nadanie danej osobie statusu podejrzanego, z czym wiąże się także wezwanie na przesłuchanie. Jest to sytuacja, której towarzyszą silne i liczne emocje, a jednocześnie ma istotne znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa, bądź dochodzenia, a także procesu sądowego. Warto zatem mieć świadomość wagi przesłuchania w charakterze podejrzanego i pamiętać o przysługujących, z tego tytułu, prawach i obowiązkach.

Czytaj więcej

14 września 2022

Konsultacje prawne w sprawach odszkodowawczych w kancelarii prawnej w Warszawie

Umowa pożyczki

Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Radomskiej oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach odszkodowawczych. Jeśli miałeś wypadek, doznałeś błędu medycznego czy innego zdarzenia, ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania możesz liczyć na wsparcie doświadczonych prawników kancelarii adwokackiej w Warszawie. Oferujemy kompleksową analizę sprawy w oparciu o dokumentację medyczną oraz konsultację prawną. Proponujemy doradztwo prawne, sporządzanie wszelkich pism w celu uzyskania pełnego odszkodowania, reprezentujemy przed sądem, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Komisją Lekarską.

Czytaj więcej

02 sierpnia 2022

Wezwanie świadka w sprawie karnej i konsekwencje niestawiennictwa

osoba trzymająca długopis

Otrzymanie wezwania do stawiennictwa w charakterze świadka, w związku z toczącą się sprawą karną, u wielu osób budzi niepokój. Konieczność składania zeznań wiąże się często z ważeniem każdego słowa, z obawy przed narażeniem się na odpowiedzialność za zeznanie nieprawdy. Czasami zaś obawa przed uczestnictwem w procesie w roli świadka może wynikać z konieczności złożenia takich zeznań, które ujawniłyby okoliczności warunkujące odpowiedzialność karną świadka. Dla uniknięcia zbędnych komplikacji, warto zatem mieć świadomość o prawach i obowiązkach, które przysługują świadkowi.

Czytaj więcej

06 maja 2022

Rozprawy zdalne w sądzie co warto wiedzieć

młotek sądowy

 

W dobie pandemii sądy, celem sprawnego i bezpiecznego dla uczestników przeprowadzenia rozpraw, zaczęły powszechniej korzystać ze środków technicznych, umożliwiających przeprowadzenie rozprawy na odległość. Rozprawy zdalne, polegające na łączeniu się uczestników z sądem przy użyciu odpowiedniego urządzenia (np. komputera, telefonu) za pośrednictwem programu do wideokonferencji, stały się popularnym rozwiązaniem. Pomimo licznych problemów natury technicznej, rozprawy zdalne mają wielu zwolenników ze względu na brak konieczności osobistego stawiennictwa w budynku sądu. Ponieważ zdalny tryb rozpraw rozpowszechnił się głównie w postępowaniach cywilnych, omówienia wymaga możliwość korzystania z tej instytucji w sprawach karnych.

Czytaj więcej

20 kwietnia 2022

Jak napisać odpowiedź na pozew?

podpisywanie dokumentu

Odpowiedź na pozew jest nierozłącznym elementem postępowania sądowego. Zgodnie z art. 2051 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie nie krótszym, niż dwa tygodnie. Złożenie odpowiedzi na pozew ma duże znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania, bowiem pozwala stronie pozwanej określić swoje stanowisko i odnieść się do zawartych w pozwie zarzutów. Warto zatem starannie podejść do tworzenia pisma stanowiącego odpowiedź na pozew, bowiem dzięki niej można, już na początku sprawy, zyskać korzystną pozycję w sporze.

Czytaj więcej

25 marca 2022

Co to jest zaprzeczenie ojcostwa ? Jak wygląda ustalenie ojcostwa dziecka?

młotek i książka

W praktyce spraw rodzinnych niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją w której małżonek twierdzi, iż dziecko zrodzone w trakcie trwania związku małżeńskiego nie pochodzi od niego. Oświadczenia małżonka takie pojawiały się również w znacznym okresie po orzeczeniu rozwodu. W związku z tym rodzi się pytanie czy mężczyzna wpisany w akcie urodzenia jako ojciec dziecka zmuszony jest pełnić już zawsze swoje ojcowskie obowiązki?

Czytaj więcej

23 lutego 2022

E-rozprawy-szansa, czy zagrożenie dla wymiaru sprawiedliwości?

ksiazki

Pandemia Covid – 19, wymusiła zmiany, w wielu dziedzinach ludzkiej aktywności. Przyspieszył się proces cyfryzacji, czy też digitalizacji. Rewolucja ta, nie ominęła także wymiaru sprawiedliwości.
Najistotniejszym novum w prawie procesowym, wielu gałęzi prawa, są tzw. E-rozprawy. Mówiąc najogólniej, są to posiedzenia sądowe, odbywające się w czasie rzeczywistym, gdzie Sąd, odbywa posiedzenie na Sali sądowej, zaś uczestnicy/strony postępowania, mogą przebywać poza budynkiem sądowym.
Istotną kwestią jest to, jak zaistniałe zmiany, mogą wpłynąć na jakość procesów sądowych.

Czytaj więcej

21 lutego 2022

Lokal komunalny - Warszawa, warunki nabycia

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest sprawą priorytetową każdego człowieka. Stąd przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Dz. U. z 2022 r. poz. 172 oraz Uchwały nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy umożliwiają udzielenie pomocy w tym zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego w Warszawie. Uchwała Rady Miasta precyzuje zasady wynajmowania i zamiany lokali miasta stołecznego Warszawy w ramach pomocy mieszkaniowej.

Czytaj więcej

25 stycznia 2022

Umowa sprzedaży

Święta Bożego Narodzenia już za nami a część z nas, zapewne już kupuje lub zamawia podarki dla najbliższych na kolejne okazje przez sklepy Internetowe. Wobec znacznej ilości zakupów przez Internet warto przypomnieć podstawowe elementy umowy sprzedaży. 

Jest to umowa najczęściej zawierana w życiu codziennym. Uregulowana została w kodeksie cywilnym cz. III Zobowiązania w tytule XI.

 

Czytaj więcej

17 listopada 2021

Jak uzyskać zgodę sądu na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka?

 

W codziennym życiu rodzice, podejmując proste czynności wpływające na majątek dziecka, nie przejmują się, czy przekraczają one zakres zwykłego zarządu. W większości przypadków prawdopodobnie nie mają nawet styczności z tym pojęciem. Problemy mogą pojawić się w momencie, kiedy w imieniu dziecka jego przedstawiciele ustawowi, rodzice prowadzą sprawę sądową przykładowo o zapłatę zadośćuczynienia, czy odszkodowania. Przy zawieraniu ugody okazuje się, że konieczna jest zgoda sądu rodzinnego na dokonanie czynności prawnej przekraczający zwykły zarząd majątkiem dziecka. Dlaczego potrzebna jest zgoda na czynność, która zdawałoby się, ma zapewnić dziecku przysporzenie majątkowe?

Czytaj więcej

08 października 2021

Odrzucenie spadku

W sytuacji, gdy osoba zostaje powołana do spadku, czy to z testamentu, czy ustawy, ma możliwość tego spadku nie przyjąć i spadek odrzucić. Najczęściej spadkobierca decyduje się na odrzucenie spadku, chcąc uniknąć długów spadkowych. Jak odrzucić spadek? Są na to dwie ścieżki postępowania:

1. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem. Jest to najszybsza, najtańsza i najmniej absorbująca droga do odrzucenia spadku.
2. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed sądem. Droga ta jest zdecydowanie bardziej czasochłonna i co wynika z naszego doświadczenia – bardziej stresująca dla spadkobiercy.

Czytaj więcej

20 września 2021

Koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie

koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie

Niejednokrotnie istotną przeszkodą, stojącą na drodze dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu przed sądem, jest konieczność ponoszenia kosztów związanych ze sprawą. Świadomość obowiązku zapłaty za samo przyjęcie przez sąd sprawy do rozpatrzenia może odstraszać poszkodowanych i powodować, że pomimo wysokich szans na wygranie sporu, nie podejmą oni odpowiednich kroków. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć tematykę kosztów sądowych i ułatwić podjęcie decyzji o złożeniu pozwu sądowego.

 

Czytaj więcej

31 sierpnia 2021

Miejsce pobytu dziecka po rozwodzie

rozwód

Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest wskazanie miejsca pobytu dziecka stron. Mowa tu wyłącznie o dzieciach poniżej 18 roku życia, gdyż Sąd nie ingeruje w sytuację dziecka pełnoletniego. Miejscem pobytu w ujęciu prawnym jest miejscowość w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Na względzie należy mieć fakt, iż dwumiesięczny wyjazd na wakacje do babci czy do drugiego z rodziców nie przesądza o zmianie miejsca pobytu. Charakterystycznymi cechami w myśl których identyfikujemy miejsce pobytu jest niewielka odległość od siedziby placówki edukacyjnej, lekarza rodzinnego czy siedziby zajęć edukacyjnych.

Czytaj więcej

19 sierpnia 2021

Fundacje i stowarzyszenia

zdjęcie do aktualności

Organizacje pozarządowe, jako jednostki należące do tzw. trzeciego sektora, stanowią istotną część życia publicznego. Zdecydowanie skuteczniejsze jest zgrupowanie pewnej ilości środków pieniężnych, bądź zgromadzenie, w ramach jednej organizacji, kapitału ludzkiego, celem zrealizowania pewnego celu niezarobkowego – celu społecznego, bądź też prywatnego lub grupowego. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć istotę oraz sposób działania dwóch najpopularniejszych rodzajów organizacji pozarządowych w Polsce – fundacji i stowarzyszeń.

Czytaj więcej

18 czerwca 2021

Forma umowy pożyczki

umowa

Umowa pożyczki jest jedną z najpowszechniejszych umów prawa cywilnego, zaś styczność z pożyczką w rozmaitej formie miał niemal każdy z nas. Szczególną popularnością cieszy się zawieranie pożyczek w kręgu osób zaufanych – rodziny, znajomych, bądź też osób budzących szacunek swoim statusem społecznym. W takich sytuacjach, pieniądze przekazuję się z pominięciem pisemnego udokumentowania zawarcia umowy pożyczki, czy też chociażby pokwitowania przekazania pieniędzy. Osoby udzielające tego rodzaju pożyczek są często nieświadome komplikacji, które wynikają z zawarcia umowy ustnej, tj. bez pisemnego poświadczenia. Niniejszy artykuł pokazuje, dlaczego warto jest, nawet w sprawach pozornie błahych, zawierać pisemną umowę pożyczki.

Czytaj więcej

17 maja 2021

Podwyższenie alimentów

Młotek sędziowski

Wbrew pozorom sprawy o podwyższenie alimentów nie są sprawami łatwymi, a wniesiona sprawa nie zawsze kończy się wygraną. Na uwadze należy mieć bowiem okoliczności, jakie Sąd rozpatruje przy badaniu sprawy. Okolicznościami takimi są m. in. możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego oraz zakres uprawnionych potrzeb uprawnionego. Powyższe kwestie zawsze badane są w oparciu o wcześniej przeprowadzone postępowanie i wydany uprzednio w sprawie wyrok. Mamy w tym miejscu na myśli wyrok w sprawie rozwodowej, separacyjnej, unieważniającej małżeństwo lub o alimenty.

Czytaj więcej

16 kwietnia 2021

Przestępstwo zniesławienia

Młotek sędziowski

Obecnie często można spotkać się z zażartymi, burzliwymi dyskusjami, zarówno w sferze życia prywatnego, jak i w dyskursie publicznym. Zdarza się, iż w trakcie wymiany zdań, jedna ze stron próbuje zdyskredytować drugą w oczach opinii publicznej, celem zyskania przewagi w sporze.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2021

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Młotek sędziowski

Potrzeba regulacji widzeń rodzica z dzieckiem przez Sąd ma miejsce w sytuacji, gdy rodzic nie zamieszkuje z dzieckiem na stałe, a ponadto nie jest możliwe wypracowanie porozumienia rodziców w zakresie sposobu i częstotliwości wykonywania kontaktu. A przecież ojciec i matka ma prawo i obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem. 

Czytaj więcej

05 marca 2021

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

otwarta księga

Po uprawomocnieniu się orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności, najczęściej następuje niezwłoczne jej wykonanie. Istnieją jednak sytuacje, w których osadzenie w zakładzie karnym zostanie odłożone w czasie. Kodeks karny wykonawczy, dla określonej grupy skazanych, przewiduje obowiązek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. W kodeksie zamieszczone są także przesłanki, wobec zaistnienia których sąd może (choć nie musi) zadecydować o odroczeniu wykonania kary.

Czytaj więcej

12 lutego 2021

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

waga na stole i uścisk dłoni na drugim planie

Zawierając związek małżeński kobieta i mężczyzna stają się jednością nie tylko w kontekście duchowym, ale również w sferze finansów i majątku. Prawo polskie stwarza jednak możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej zarówno przed, jak i w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Czytaj więcej

25 stycznia 2021

Dochody z majątku wspólnego w trakcie trwania postępowania rozwodowego

Skłócona para

Zgodnie z polskim systemem prawnym małżonkowie do momentu orzeczenia rozwodu bądź orzeczenia unieważnienia małżeństwa, a dokładnie do chwili uprawomocnienia się wyroku nadal pozostają współmałżonkami. Pomimo tego, iż strony faktycznie nie pozostają już razem, łączy ich jednak szereg „wspólności”.


Czytaj więcej

09 grudnia 2020

Jak postępować wobec nieuczciwego najemcy ?

nieuczciwi najemcy, rozmowa osób

Zmorą każdej osoby wynajmującej mieszkania jest trafienie na nieuczciwego najemcę, który po pewnym czasie wynajmowania lokalu przestaje płacić czynsz. Zdarzają się również najemcy którzy, poza zwlekaniem z zapłatą należnego czynszu, wyrządzają znaczne szkody w lokalu, których następnie nie chcą pokryć z własnej kieszeni. Jakie możliwości walki z nieuczciwymi lokatorami daje wynajmującym polskie prawo?

Czytaj więcej

06 listopada 2020

Roszczenie alimentacyjne małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny w trakcie trwania postępowania rozwodowego.

Para przed rozwodem

Zgodnie z polskim systemem prawnym małżonkowie do momentu orzeczenia rozwodu bądź  orzeczenia unieważnienia małżeństwa, a dokładnie do chwili uprawomocnienia się wyroku nadal pozostają współmałżonkami. Pomimo tego, iż strony faktycznie nie pozostają już razem, łączy ich jednak szereg „wspólności”.

Czytaj więcej

29 października 2020

Jak odzyskać należności z faktury VAT ?

Jak przebiega postępowanie w przedmiocie zmiany płci ?

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że nie istnieje termin przedawnienia faktury VAT. Faktura VAT jest w istocie dokumentem księgowym. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zawsze stosunek prawny, umowa która wystawienie faktury poprzedza i jest jej podstawą. Bez istnienia takiego stosunku prawnego moglibyśmy mówić o tzw. pustej fakturze, której wystawiania z całą stanowczością nie polecamy.

Czytaj więcej

25 września 2020

Jak przebiega postępowanie w przedmiocie zmiany płci ?

Jak przebiega postępowanie w przedmiocie zmiany płci ?

 

Procedura zmiany płci widniejącej w aktach stanu cywilnego osób transseksualnych w Polsce nie należy do najprostszych. Jest ona o tyle utrudniona, iż w polskim systemie prawnym nie znajdują się przepisy bezpośrednio umożliwiające zmianę płci w dokumentach na drodze urzędowej. Droga do tego, aby osobom, u których stwierdzony został transseksualizm i które podejmują kroki w celu biologicznej korekty płci, umożliwić odnotowanie zmiany w dokumentach urzędowych, została wytyczona w drodze interpretacji istniejących przepisów postępowania cywilnego, przez co istnieje obecnie linia orzecznicza precyzyjnie wskazująca, w jaki sposób dokonać urzędowej zmiany płci i jakie kroki należy ku temu podjąć.

Czytaj więcej