telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak napisać odpowiedź na pozew?

podpisywanie dokumentu

Odpowiedź na pozew jest nierozłącznym elementem postępowania sądowego. Zgodnie z art. 2051 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie nie krótszym, niż dwa tygodnie. Złożenie odpowiedzi na pozew ma duże znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania, bowiem pozwala stronie pozwanej określić swoje stanowisko i odnieść się do zawartych w pozwie zarzutów. Warto zatem starannie podejść do tworzenia pisma stanowiącego odpowiedź na pozew, bowiem dzięki niej można, już na początku sprawy, zyskać korzystną pozycję w sporze.

 

W pierwszej kolejności warto zadbać, aby odpowiedź na pozew czyniła zadość wymaganiom, które stawiają przepisy art. 126 oraz art. 127 Kodeksu postępowania cywilnego. Pismo powinno zatem zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników.


Jako, że odpowiedź na pozew jest traktowana jako pismo przygotowawcze, to takie pismo powinno również zawierać zwięzłe podanie stanu sprawy, wyszczególnienie faktów przyznanych i faktów, którym pozwany zaprzecza, jak również odniesienie się do twierdzeń i dowodów złożonych przez stronę powodową.


Prócz wyżej wymienionych, obowiązkowych elementów odpowiedzi na pozew, warto jest także zawrzeć wnioski, których przepisy nie wymagają, a które mogą wzmocnić pozycję pozwanego w procesie. Z pewnością przydatne w sporze będą wnioski dowodowe, służące wykazaniu racji pozwanego, jak również zaprzeczeniu argumentom strony przeciwnej. Równie istotne będzie zawarcie wniosku o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanego.
W przypadku braku złożenia takiego wniosku oraz braku stawiennictwa na rozprawie, sąd będzie uprawniony do wydania wyroku zaocznego. W zależności od sprawy, odpowiedź na pozew powinna także zawierać innego rodzaju wnioski. Warto zatem każdorazowo skonsultować
z prawnikiem, jakie wnioski powinny zostać zawarte w piśmie, aby było ono skuteczne.

Jeżeli pozwany nie złoży, w przewidzianym przez sąd terminie, odpowiedzi na pozew,
to po stronie sądu powstaje uprawnienie do wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym. Przyjmuje się wtedy za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Odpowiedź na pozew złożona po terminie podlega zwrotowi, zaś od wyroku zaocznego można złożyć sprzeciw
w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia.

Jeżeli pismo procesowe nie zawiera wymaganych przepisowo elementów, na podstawie
art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd wezwie pozwanego do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodnia od dnia doręczenia stronie wezwania. Jeżeli w oznaczonym terminie pozwany nie uzupełni braków pisma, zostanie ono zwrócone, a zatem nie wywoła ono żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odpowiedzi na pozew do sądu. W przypadku zwrotu pisma sprawa toczy się zatem tak, jakby odpowiedź na pozew nie została wniesiona, co uprawnia sąd do wydania wyroku zaocznego.

Powyższe wskazuje, jak ważne jest staranne sporządzenie szczegółowej i wyczerpującej odpowiedzi na pozew. Praca wykonana przy tworzeniu tego pisma procesowego ułatwia dalsze prowadzenie sprawy i stawia pozwanego w korzystnej sytuacji przed dalszymi czynnościami. Odpowiedź na pozew powinna zostać sporządzona w sposób profesjonalny, zatem ważna jest pomoc prawnika, adwokata. Krótki termin na złożenie pisma w sądzie sprawia, iż szybka, a jednocześnie kompleksowa analiza problemu jest niezwykle ważna, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczenie pisma w procesie. Z fachową pomocą adwokata można zatem zdecydowanie zwiększyć swoje szansę na wygraną w sporze sądowym.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Radomskiej z siedzibą w Warszawie, położona na Pradze Południe oferuje szeroki wachlarz usług prawnych. Adwokat udziela porad prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Doświadczony prawnik sporządza wszelkie pisma do sądu ale także pomaga w napisaniu takich pism jak pozew, odpowiedź na pozew, zażalenie, apelacja, sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zapłaty, odwołanie.

Często wyszukiwane: odpowiedź na pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew o zapłatę, odwołanie do sądu, porada prawna Warszawa, porada prawna online, kancelaria adwokacka, kancelaria prawna Praga Południe, kancelaria adwokacka w Warszawie, adwokat w Warszawie.