telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

waga na stole i uścisk dłoni na drugim planie

Zawierając związek małżeński kobieta i mężczyzna stają się jednością nie tylko w kontekście duchowym, ale również w sferze finansów i majątku. Prawo polskie stwarza jednak możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej zarówno przed, jak i w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Instytucja rozdzielności majątkowej wprowadzona została w celu ochrony majątkowych interesów małżonka przed wierzycielami drugiego małżonka. Nie zawsze bowiem jest tak, że wierzyciel jednego z małżonków ma prawo do egzekucji swojej wierzytelności z majątku wspólnego małżonków. Uprawnienie do dokonania egzekucji z majątku wspólnego uzależniona jest w znacznym stopniu od wiedzy oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania. W sytuacji, gdy drugi z małżonków nie miał wiadomości, ani tym bardziej nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania, egzekucja z majątku wspólnego nie zawsze jest dopuszczalna.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa polega na zawarciu przed notariuszem intercyzy, czyli umowy majątkowej na mocy której, mimo zawarcia związku małżeńskiego, małżonkowie pozostają w rozdzielności finansowej. Tym samym przedmioty nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego wchodzą w skład majątku osobistego tego z małżonków, który przedmiot nabył. Decydują się na nią głównie osoby prowadzące niezależne działalności gospodarcze, z których jedna bądź obie zagrożone są upadłością.

Natomiast ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania związku małżeńskiego nastąpić może z wyboru małżonków oraz w przypadku zaistnienia określonych sytuacji.

Ustanowienie rozdzielności w trakcie trwania małżeństwa nastąpić może w sposób umowny, czyli przed notariuszem (kiedy to oboje małżonkowie są zgodni co do ustanowienia rozdzielności oraz podziału majątku) oraz na wniosek małżonka - przed sądem. Ustanowienie rozdzielności przed sądem nastąpić może jednak wyłącznie z ważnych powodów. Przyjmuje się w orzecznictwie, iż ważnym powodem jest m. in. sytuacja, w której dalsze trwanie wspólności zagraża interesom drugiego małżonka i dobru rodziny, zwłaszcza, gdy jeden z małżonków trwoni wspólny dorobek lub wykazuje zupełną niegospodarność. Za ważny powód uznana może być również separacja faktyczna występująca między małżonkami, jeśli jej stan w sposób znaczny utrudnia małżonkom wspólne zarządzanie majątkiem wspólnym. Wraz ze złożeniem wniosku do sądu należy przedstawić szereg dowodów na poparcie naszych twierdzeń, wskazujących, iż dalsze trwanie ustawowej wspólności majątkowej zagraża dobru drugiego z małżonków.

Natomiast ustanowienie rozdzielności z przymusu następuje w sytuacji:

  1. ubezwłasnowolnienia (zarówno całkowitego jak i częściowego) jednego z małżonków;
  2. orzeczenia między małżonkami separacji,
  3. lub w przypadku ogłoszenia jednego z małżonków upadłości.

Rozdzielność majątkowa powstaje wówczas z mocy prawa, w chwili uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego powyższy stan.

Na marginesie, należy wspomnieć, iż mimo wprowadzenia rozdzielności majątkowej między małżonkami, nie ulega rozwiązaniu więź gospodarcza. Małżonkowie nadal pozostają jednością pod względem prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Moniki Radomskiej pod nr tel. 507 98 90 97. Doradzamy i prowadzimy sprawy o podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, rozwód, separację.