telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

03 września 2020

Zasiedzenie prawa własności

Zasiedzenie prawa własności dom podzielony na pół klocki

 

Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia prawa własności rzeczy. Następuje ono z mocy prawa, co oznacza, iż zasiedzenie następuje po spełnieniu ustawowych przesłanek. Do zasiedzenia nieruchomości nie jest konieczne orzeczenie sądu. Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia do sądu, ale ma ono charakter wyłącznie potwierdzenia, iż zasiedzenie już nastąpiło.

Czytaj więcej

19 sierpnia 2020

Negatywne przesłanki rozwodowe. Czy małżonek może nie dać rozwodu?

Negatywne przesłanki rozwodowe

 

Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją w której to jeden z małżonków nie wyraża woli pozostawania w związku małżeńskim i z tego względu domaga się rozwodu, podczas, gdy drugi z małżonków jest temu stanowczo przeciwny. Powyższa sytuacja, jak każda inna rozpatrywana jest dwojako. Bowiem nie można przecież zmusić kogoś do miłości, a tym samym do pozostawania w związku małżeńskim. Z drugiej jednak strony polski system prawny przewiduje sytuację, w której orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne.

Czytaj więcej

31 lipca 2020

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki

 

Pożyczka jest jedną z najpowszechniejszych form czasowego powiększenia kapitału.
W życiu codziennym często dochodzi do udzielania pożyczek, czy to pieniężnych, czy pewnego rodzaju rzeczy. Z pożyczkami można również nierzadko spotkać się w kontaktach z instytucjami bankowymi. Zawarcie formalnej umowy pożyczki nie jest jednak tak proste, jak mogło by się to wydawać. Należy bowiem pamiętać o regulacjach dotyczących rzeczonej umowy, znajdujących się w Kodeksie cywilnym.

Czytaj więcej

15 lipca 2020

Odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny

Odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny

 

Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego kształtuje się dwojako – na gruncie przepisów prawa karnego, jak i prawa cywilnego. Należy jednak na wstępie zwrócić uwagę, iż nie każda kolizja drogowa jest wypadkiem w rozumieniu przepisów prawa. Przydatna jest więc wiedza na temat tego, czym jest wypadek komunikacyjny, a także, jak za spowodowanie takiego wypadku odpowiada sprawca.

Czytaj więcej

03 lipca 2020

Odprawa za zwolnienie z pracy

odprawa za zwolnienie

 

Odprawa za zwolnienie z pracy jest pewną gratyfikacją przyznaną byłemu pracownikowi w wyniku utraty przez niego zatrudnienia. Problematyka odprawy uregulowana została w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Odprawa za zwolnienie z pracy przysługuje zarówno w przypadku dokonania przez pracodawcę zwolnień indywidualnych, jak i zwolnień grupowych.

Czytaj więcej

10 czerwca 2020

Eksmisja małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania

eksmisja małżonka z domu

 

Niejednokrotnie życie pokazuje, że osoba z którą się związujemy poprzez zawarcie związku małżeńskiego nie jest osobą z którą jesteśmy w stanie funkcjonować na co dzień. Co zrobić w przypadku, gdy współmałżonek jest osobą konfliktową, a zamieszkiwanie z nim pod wspólnym dachem sprawia nam trudności i problemy? Naturalnym wyjściem z tej sytuacji jest złożenie pozwu o rozwód, jednak sprawy rozwodowe są rozciągnięte w czasie, poza tym nie zawsze rozwiązanie małżeństwa jest korzystne.

 

Czytaj więcej

05 czerwca 2020

Co oznaczają zwolnienia grupowe w pracy ?

Co oznaczają zwolnienia grupowe w pracy ?

 

Zwolnienia grupowe to termin kojarzony w większości z odbywającymi się w zakładzie pracy zwolnieniami dużej ilości pracowników. Pojęcie grupowych zwolnień pojawia się w polskim porządku prawnym i niesie ze sobą szereg warunków, którymi obwarowany jest pracodawca, oraz uprawnień przysługującym zwalnianym pracownikom. Niniejszy artykuł przybliży najważniejsze przepisy odnoszące się do zwolnień grupowych.

 

Czytaj więcej

21 kwietnia 2020

Podstawy odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

system dozoru elektronicznego

 

System dozoru elektronicznego to, zgodnie z ustawową definicją, ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego, czyli kontroli zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Powszechnie nazywany systemem odbywania kary pozbawienia wolności w ramach tzw. „obrączki”.

 

Czytaj więcej

24 marca 2020

Obowiązek alimentacyjny

prawnik

 

Obowiązek alimentacyjny został uregulowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w księdze III od artykułu 128-144. Obowiązek alimentacyjny ma duże znaczenie nie tylko prawne, ale również społeczne. Ma za zadanie zapewnić odpowiedni byt osobie, która została nim objęta.

W artykule 128 KRO ustawodawca stwierdza że jest to: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) w linii prostej obciąża krewnych oraz rodzeństwo.

 

Czytaj więcej

02 marca 2020

Zastępcza kara pozbawienia wolności

figurka-prawnik

Uchylanie się od obowiązków nałożonych przez sąd w związku z wykonywaniem kary ograniczenia wolności wiąże się z poważnymi konsekwencjami, przewidzianymi w przepisach kodeksu karnego wykonawczego. W określonych ustawowo przypadkach sąd może zarządzić wykonanie w miejsce kary ograniczenia wolności zastępczej kary pozbawienia wolności. Niniejszy artykuł przedstawi dokładnie kwestie związane z karą zastępczą.

 

Czytaj więcej

11 lutego 2020

Przestępstwo oszustwa z art. 286 kodeksu karnego

uścisk dłoni

Oszustwo, znane również jako wyłudzenie, jest jednym z powszechniejszych przestępstw, polegającym na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd bądź wykorzystanie niezdolności ofiary do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Niniejsze omówienie przepisu art. 286 k.k., regulującego przestępstwo oszustwa, ma na celu przedstawienie jego istoty, kar grożących za jego popełnienie oraz omówienie sytuacji, kiedy nie jest oczywiste czy dany czyn można klasyfikować jako przestępstwo oszustwa.

 

Czytaj więcej

27 stycznia 2020

Jak uzyskać dopłatę odszkodowania komunikacyjnego?.

pisanie

Wielu poszkodowanych godzi się z każdą decyzją ubezpieczyciela, a tym samym z zaniżonym odszkodowaniem koniecznością i naprawy pojazdu z własnych środków lub rezygnuje z naprawy i sprzedają auto w stanie uszkodzonym, aby uniknąć dalszych kosztów. To z kolei sprawia, że kierowcy ponoszą dalsze straty. Jednakże poszkodowany ma prawo starać się o wyższe odszkodowanie i dopłatę. Pierwsze decyzja towarzystwa ubezpieczeń nie jest ostateczna i nawet po jej wydaniu poszkodowany może uzyskać dodatkowe pieniądze.

 

Czytaj więcej

24 września 2019

Podział majątku wspólnego po ustaniu rozdzielności majątkowej - czyli komu i co należy się po orzeczeniu rozwodu?

ksiazki

W pierwszej kolejności należy przedstawić sytuację majatkową małżonków po zawarciu małżeństwa. W takim przypadku dochodzi do powstania trzech mas majątkowych. Mówiąc wprost: moja, twoja i nasza. Po rozwodzie, po tym jak każdy odbierze to, co jego, pozostaje jeszcze podział tego, co nasze.

W wielu przypadkach jest tak, iż do podziału majątku może dojść już w wyniku wydania samego wyroku rozwodowego. 

 

Czytaj więcej

15 lipca 2019

Umowa pożyczki o wartości przekraczającej 1.000,00 zł w formie dokumentowej?

prawnicy

Na gruncie obowiązującego uregulowania umowy pożyczki dopuszczalne jest jej zawarcie w dowolnej formie – pisemnej lub ustnej. Ważność umowy pożyczki nie zależy przy tym w żadnej mierze od wartości udzielanej pożyczki. Niemniej jednak pożyczkodawca udzielający pożyczki powyżej 1.000,00 zł powinien liczyć się z istotnymi ograniczeniami w dowodzeniu faktu jej zawarcia przed sądem. Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy pożyczki, dla której nie zachowano zastrzeżonej formy najczęściej okazuje się niemożliwe bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

Czytaj więcej

25 marca 2019

ODWOŁANIE DAROWIZNY NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

sad

Darowizna jest umową przewidzianą na gruncie polskiego prawa cywilnego, mającą na celu zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. Bezpłatny charakter oznacza, że druga strona umowy tj. obdarowany, nie musi nic świadczyć w zamian za uczynioną darowiznę. Główną i najczęściej spotykaną przyczyną dokonywania darowizn jest szczególna więź łącząca strony umowy. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują jednak kilka przypadków, w których możliwe jest odwołanie darowizny. 

 

Czytaj więcej

13 lutego 2019

Umowa o roboty budowlane.

rozmowa

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Przepisy bezpośrednio kształtują treść substancjalną umowy o roboty budowlane w artykule 647 Kodeksu Cywilnego.

 

Czytaj więcej

10 stycznia 2019

Prawo do alimentów jako warunek nabycia prawa do renty rodzinnej przez rozwiedzionego małżonka.

uścisk dłoni przy wadze i młotku

Zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

 

 

Czytaj więcej

10 stycznia 2019

Podpisanie umowy z osobą nieuprawnioną.

piszący prawnik

Podpisując umowę z osobą fizyczną lub przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG dane stron umowy będą się pokrywać z osobą podpisującą umowę chyba że któraś ze stron działa przez pełnomocnika lub prokurenta. Inaczej wygląda sytuacja w obrocie gospodarczym gdzie spółki prawa handlowego mogą być reprezentowane przez różne gremia osobowe. Ważność umowy zawartej ze spółką prawa handlowego zależeć będzie od tego czy umowę podpisała osoba umocowana do reprezentowania spółki i zaciągania w jej imieniu zobowiązań. 


Czytaj więcej

05 grudnia 2018

Czy roszczenie o zachowek przysługuje także w przypadku dziedziczenia ustawowego?

młotek i książka

Jak powszechnie wiadomo zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy należy się zachowek, który to może wynosić dwie trzecie (w przypadku osób trwale niezdolnych do pracy lub małoletnich zstępnych) albo połowę wartości udziału spadkowego, który przypadałby tym osobom przy dziedziczeniu ustawowym.

 

 

Czytaj więcej

04 października 2018

Orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

mlotek

Orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w sytuacji skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Kodeks karny w art. 39 wymienia wśród środków karnych zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z art. 42 § 1 k.k. środek ten może zostać orzeczony w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a orzekając go sąd winien brać pod uwagę w szczególności to czy dalsze prowadzenia pojazdu przez sprawcę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Czytaj więcej

18 września 2018

Istotne zmiany dla spółdzielców a nabycie i utrata członkostwa.

rodo

W dnu 20 lipca 2017 r., została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa spółdzielczego, na mocy której weszły w życie istotne zmiany dla spółdzielców. Zmiany weszły w życie 9 września 2017 r.

 

 

Czytaj więcej

20 czerwca 2018

Profilowanie danych osobowych a RODO.

ksiazka

Pilowanie danych osobowych jest najogólniej mówiąc zautomatyzowanym zbieraniem informacji o każdym z nas poprzez nasze zachowania, działania w sieci. Wszystkie nasze operacje w sieci powodują, że kierowane są do nas spersonalizowane reklamy, które następnie pojawiają się przy każdej nowo otwartej przez nas stronie WWW. Zatem, każdy nasz ruch w Internecie jest wnikliwie obserwowany.

 

Czytaj więcej

21 maja 2018

Czy jako sprawca wypadku komunikacyjnego możesz domagać się o zwrot świadczenia?

dokumenty

Czy sprawca wypadku komunikacyjnego może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zwrotu świadczenia z tytułu obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia albo nawiązki orzeczonych wobec niego w postępowaniu karnym?

 

Czytaj więcej

22 marca 2018

Nieuczciwy wynajem mieszkań.

uscisk-dloni

Problem nieuczciwego wynajmu mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach jest problemem coraz częstszym. Poczynając od fikcyjnego wynajmu, gdzie rzekomy właściciel bierze pieniądze i znika razem z obiecanym mieszkaniem, przez niższe niż deklarowane warunki mieszkaniowe, kończąc na braku zwrotu kaucji, która miała być zwrócona przy wyprowadzce. Możemy się jednak przed tym bronić.

 

 

Czytaj więcej

02 grudnia 2017

Przedawnienie roszczeń z tytułu błędów medycznych.

figruka-artemida

Doświadczenie zdobyte w pracy z wieloma klientami, którzy zgłaszają się do Kancelarii ze sprawami z zakresu błędów medycznych uczy, iż poszkodowani bardzo często nie zdają sobie sprawy z możliwości przedawnienia ich roszczeń. Materia z pozoru oczywista, w praktyce nastręcza wiele trudności, w tym także profesjonalnym pełnomocnikom.

 

Czytaj więcej