telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ustalenie adresu zamieszkania sprawcy szkody

Młotek sędziowski

Przepisy postępowania cywilnego nakładają na stronę powodową obowiązek wskazania miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Ustalenie adresu zamieszkania przeciwnika procesowego zazwyczaj nie nastręcza wielu problemów, zdarzają się jednak sytuacje, w których pozwany nie udzielił informacji umożliwiających na jego identyfikację w sposób przewidziany przepisami procesowymi. Jak działać w takich sytuacjach?

 

Na wstępie należy wskazać, iż w przypadku osób prawnych, informacja o siedzibie znajduje się w powszechnie dostępnych rejestrach, takich, jak KRS czy CEIDG. W takim przypadku
do ustalenia adresu konieczne jest zazwyczaj posiadanie wyłącznie nazwy przedsiębiorcy.
Za pośrednictwem Internetu można następnie pozyskać jeden z numerów, umożliwiających pozyskanie informacji o aktualnej siedzibie sprawcy szkody, tj. NIP, REGON bądź KRS. Należy przy tym uważać, aby pospiesznie nie wskazać w pozwie adresu do korespondencji danej osoby prawnej, który nierzadko różni się od adresu siedziby. W kontaktach z zakładami ubezpieczeń często adres, który wskazany będzie przez spółkę do doręczania pism, będzie różnił się od miejsca, w którym ubezpieczyciel ma siedzibę.

Komplikacje mogą powstać w przypadku ustalania miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Niekiedy, jak np. przy szkodzie likwidowanej z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, adres sprawcy szkody pozyskiwany jest przez ubezpieczyciela, w formie notatki policyjnej z miejsca zdarzenia. Wtedy poszkodowany może wnieść do zakładu ubezpieczeń o wydanie akt szkody, w których zawarta będzie notatka ze wskazanym adresem osoby odpowiedzialnej za zdarzenie. Również w przypadku szkód w mieszkaniu, spowodowanych
zalaniem, bądź innego rodzaju immisjami, ustalenie miejsca zamieszkania strony przeciwnej
nie stanowi problemu, bowiem jest to przeważnie sąsiad. Problemy powstają zaś w sytuacji, kiedy potencjalny pozwany nie ma prawnego obowiązku udostępniania danych adresowych.
Dla omówienia takiej sytuacji, posłużę się przykładem sprawy, w której pasażer samochodu, wysiadając od strony ulicy, pomimo ostrzeżeń kierowcy otwiera drzwi, co powoduje najechanie
w nie drugiego pojazdu i powstanie szkody w mieniu kierowcy.

Przy sytuacji takiej, jak w powyższym przykładzie, sprawca szkody nie ma obowiązku wskazania swoich danych osobowych, zaś w przypadku interwencji Policji, funkcjonariusze
nie udzielają pełnej informacji, zasłaniając się przepisami o ochronie danych osobowych. Nie stanowią one jednak przeszkody, aby jednostka Policji mogła wydać poszkodowanemu odpowiednie dane, w formie zaświadczenia. Żądanie wydania zaświadczenia umożliwia przepis
art. 217 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Interesem prawnym strony, w tym przypadku, jest spełnienie wymagania, nałożonego nań przepisem art. 126 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Co istotne, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje,
iż tego rodzaju udostępnienie danych adresowych nie stanowi naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Mając zaś na uwadze, iż przepisy w tej materii stanowią implementację prawa Unii Europejskiej, wyroki wskazanego wyżej organu mają szczególne znaczenie. W wyroku z dnia 4 maja 2017 r., sygn. akt C-13/16, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza,
co następuje: „Co się tyczy przesłanki związanej z realizacją uzasadnionych interesów, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 65, 79 i 80 opinii, nie ulega wątpliwości, że interes osoby trzeciej w uzyskaniu informacji
o charakterze osobistym dotyczącej osoby, która naruszyła jej prawo własności, w celu wniesienia powództwa
o odszkodowanie stanowi uzasadniony interes (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2008 r., Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, pkt 53). Taka analiza znajduje potwierdzenie w art. 8 ust. 2 lit. e) dyrektywy 95/46, który stanowi, że zakaz przetwarzania niektórych rodzajów danych osobowych – takich jak ujawniające pochodzenie rasowe lub opinie polityczne – nie ma zastosowania w szczególności, gdy przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych”.

W przypadku, gdyby jednak Policja szła w zaparte co do odmowy udzielenia informacji
o miejscu zamieszkania, można skorzystać także z innych środków administracyjnych. Możliwe jest bowiem złożenie wniosku o udzielenie informacji z rejestru PESEL, bądź z rejestru mieszkańców. Skorzystanie z drugiego z wyżej wymienionych narzędzi jest oczywiście uzależnione od wiedzy
o miejscowości zamieszkania sprawcy szkody. Wnioski wiążą się z koniecznością wskazania
interesu prawnego, jak również uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Poszkodowani mają zatem szereg opcji, umożliwiających im ustalenie miejsca zamieszkania sprawcy szkody i wszczęcie procesu sądowego. Jeżeli jednak, jako osoba, która poniosła szkodę osobową bądź majątkową, napotykasz na problemy z ustaleniem tych istotnych danych, zwróć
się o pomoc do kancelarii prawnej. Często, o rozstrzygnięciu chociażby sporu z jednostką Policji, zdecydować może jedno, szczegółowo uzasadnione pismo. Warto zatem skorzystać z pomocy wykwalifikowanego adwokata, prawnika kancelarii adwokackiej.