telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

13 lutego 2019

Umowa o roboty budowlane.

rozmowa

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Przepisy bezpośrednio kształtują treść substancjalną umowy o roboty budowlane w artykule 647 Kodeksu Cywilnego.

 

Czytaj więcej

10 stycznia 2019

Prawo do alimentów jako warunek nabycia prawa do renty rodzinnej przez rozwiedzionego małżonka.

uścisk dłoni przy wadze i młotku

Zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

 

 

Czytaj więcej

10 stycznia 2019

Podpisanie umowy z osobą nieuprawnioną.

piszący prawnik

Podpisując umowę z osobą fizyczną lub przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG dane stron umowy będą się pokrywać z osobą podpisującą umowę chyba że któraś ze stron działa przez pełnomocnika lub prokurenta. Inaczej wygląda sytuacja w obrocie gospodarczym gdzie spółki prawa handlowego mogą być reprezentowane przez różne gremia osobowe. Ważność umowy zawartej ze spółką prawa handlowego zależeć będzie od tego czy umowę podpisała osoba umocowana do reprezentowania spółki i zaciągania w jej imieniu zobowiązań. 


Czytaj więcej

05 grudnia 2018

Czy roszczenie o zachowek przysługuje także w przypadku dziedziczenia ustawowego?

młotek i książka

Jak powszechnie wiadomo zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy należy się zachowek, który to może wynosić dwie trzecie (w przypadku osób trwale niezdolnych do pracy lub małoletnich zstępnych) albo połowę wartości udziału spadkowego, który przypadałby tym osobom przy dziedziczeniu ustawowym.

 

 

Czytaj więcej

04 października 2018

Orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

mlotek

Orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w sytuacji skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Kodeks karny w art. 39 wymienia wśród środków karnych zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z art. 42 § 1 k.k. środek ten może zostać orzeczony w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a orzekając go sąd winien brać pod uwagę w szczególności to czy dalsze prowadzenia pojazdu przez sprawcę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Czytaj więcej

18 września 2018

Istotne zmiany dla spółdzielców a nabycie i utrata członkostwa.

rodo

W dnu 20 lipca 2017 r., została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa spółdzielczego, na mocy której weszły w życie istotne zmiany dla spółdzielców. Zmiany weszły w życie 9 września 2017 r.

 

 

Czytaj więcej

20 czerwca 2018

Profilowanie danych osobowych a RODO.

ksiazka

Pilowanie danych osobowych jest najogólniej mówiąc zautomatyzowanym zbieraniem informacji o każdym z nas poprzez nasze zachowania, działania w sieci. Wszystkie nasze operacje w sieci powodują, że kierowane są do nas spersonalizowane reklamy, które następnie pojawiają się przy każdej nowo otwartej przez nas stronie WWW. Zatem, każdy nasz ruch w Internecie jest wnikliwie obserwowany.

 

Czytaj więcej

21 maja 2018

Czy jako sprawca wypadku komunikacyjnego możesz domagać się o zwrot świadczenia?

dokumenty

Czy sprawca wypadku komunikacyjnego może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zwrotu świadczenia z tytułu obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia albo nawiązki orzeczonych wobec niego w postępowaniu karnym?

 

Czytaj więcej

22 marca 2018

Nieuczciwy wynajem mieszkań.

uscisk-dloni

Problem nieuczciwego wynajmu mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach jest problemem coraz częstszym. Poczynając od fikcyjnego wynajmu, gdzie rzekomy właściciel bierze pieniądze i znika razem z obiecanym mieszkaniem, przez niższe niż deklarowane warunki mieszkaniowe, kończąc na braku zwrotu kaucji, która miała być zwrócona przy wyprowadzce. Możemy się jednak przed tym bronić.

 

 

Czytaj więcej

02 grudnia 2017

Przedawnienie roszczeń z tytułu błędów medycznych.

figruka-artemida

Doświadczenie zdobyte w pracy z wieloma klientami, którzy zgłaszają się do Kancelarii ze sprawami z zakresu błędów medycznych uczy, iż poszkodowani bardzo często nie zdają sobie sprawy z możliwości przedawnienia ich roszczeń. Materia z pozoru oczywista, w praktyce nastręcza wiele trudności, w tym także profesjonalnym pełnomocnikom.

 

Czytaj więcej