telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odprawa za zwolnienie z pracy

odprawa za zwolnienie

 

Odprawa za zwolnienie z pracy jest pewną gratyfikacją przyznaną byłemu pracownikowi w wyniku utraty przez niego zatrudnienia. Problematyka odprawy uregulowana została w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Odprawa za zwolnienie z pracy przysługuje zarówno w przypadku dokonania przez pracodawcę zwolnień indywidualnych, jak i zwolnień grupowych.

W celu otrzymania powyższej gratyfikacji powinny zostać spełnione następujące przesłanki:

  • pracownik powinien zostać zwolniony z pracy, np. w wyniku likwidacji stanowiska. Ważny w tym miejscu jest fakt, iż odprawa przysługuje również wtedy, gdy pracownik zostaje zwolniony z pracy na mocy zawartego pomiędzy stronami porozumienia, ale z przyczyn nie leżących po stronie pracownika;
  • zwolnienie nie powinno wynikać z przyczyny niezależnej od pracownika.


Spełnienie powyższych warunków uprawnia pracownika do dochodzenia odprawy. Wysokość przyznanej gratyfikacji uzależniona jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, przy czym do wyliczenia wysokości odprawy pracownik powinien wliczyć wszystkie okresy zatrudnienia w danego pracodawcy i wynosi:

  • przy zatrudnieniu krócej niż 2 lata – odprawa równa jednomiesięcznemu wynagrodzeniu;
  • przy zatrudnieniu przez okres od 2 lat do 8 lat – odprawa równa dwumiesięcznemu wynagrodzeniu;
  • przy zatrudnieniu powyżej 8 lat – odprawa równa trzymiesięcznemu wynagrodzeniu.

Maksymalna wysokość przyznanej odprawy nie może przekroczyć wysokości 15 – krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Powinna zostać wypłąconą w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Odprawa za zwolnienie z pracy przysługuje również w przypadku zwolnień grupowych. Ze zwolnieniem grupowym spotykamy się w sytuacji, gdy w okresie 30 dni od wystawienia pierwszego wypowiedzenia umowy o pracę zostaje zwolniona określona ilość pracowników, zależna od ilości wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy i wynosi:

  • przy zatrudnieniu poniżej 100 pracowników – zwolnienie grupowe występuje przy wypowiedzeniu umowy co najmniej 10 pracownikom;
  • przy zatrudnieniu od 100 do 300 pracowników – zwolnienie grupowe występuje przy wypowiedzeniu umowy co najmniej 10% pracowników;
  • przy zatrudnieniu co najmniej 300 pracowników – zwolnienie grupowe występuje przez wypowiedzeniu umowy co najmniej 30 pracownikom.

Należy również pamiętać, iż w przypadku zwolnienia grupowego, wypowiedzenie umowy powinno obejmować wyłącznie pracowników mających zawartą z pracodawcą umowę o pracę. Rozwiązanie przez pracodawcę wszelkich umów cywilnoprawnych nie zostaje wliczone w ilość pracowników podlegających zwolnieniu grupowemu.

W sytuacji, gdy pracodawca uchyla się od wypłaty odprawy, pracownikowi przysługuje roszczenie skierowane do Sądu Rejonowego, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Właściwość miejscowa zostaje ustalona ze względu na miejsce zatrudnienia. Powyższe roszczenie ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty otrzymania wypowiedzenia.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy doświadczonych prawników, adwokatów i radców prawnych Kancelarii Adwokackiej Adwokat Moniki Radomskiej. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod numerem 507 98 90 97.