telefon +48 507 989 097
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podział majątku wspólnego po ustaniu rozdzielności majątkowej - czyli komu i co należy się po orzeczeniu rozwodu?

ksiazki

W pierwszej kolejności należy przedstawić sytuację majatkową małżonków po zawarciu małżeństwa. W takim przypadku dochodzi do powstania trzech mas majątkowych. Mówiąc wprost: moja, twoja i nasza. Po rozwodzie, po tym jak każdy odbierze to, co jego, pozostaje jeszcze podział tego, co nasze.

W wielu przypadkach jest tak, iż do podziału majątku może dojść już w wyniku wydania samego wyroku rozwodowego. 

 

Zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o. na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Co jednak jeśli majątek jest pokaźny, a każda ze stron chce zagarnąć dla siebie jak najwięcej? W takim przypadku stronom pozostaje wyłącznie złożenie wniosku o dokonanie podziału majątku.WNIOSEK

 


Na wstępie należy zadać sobie pytanie, do jakiego sądu należy złożyć wniosek, co powinno się w nim znajdować oraz jakie okoliczności należy wykazać.

Zgodnie z art. 566 k.p.c. sądem właściwym miejscowo w powyższej sprawie jest sąd miejsca położenia majątku. Zatem, w przypadku, gdy byli małżonkowie posiadają nieruchomość – sądem właściwym w sprawie będzie sąd właściwy dla danej nieruchomości.

Sądem właściwym rzeczowo w sprawie o podział majątku jest sąd rejonowy, zgodnie z art. 507 k.p.c. – do właściwości sądu rejonowego należy rozpoznawanie spraw z postępowania nieprocesowego, bez względu na wartość przedmiotu sporu.

We wniosku wnioskodawca powinien przede wszystkim zawrzeć informacje o tym co wchodzi w skład majątku wspólnego. Do majątku wspólnego zgodnie z art. 31 § 2 k.r.o. należą:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
2) dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków,
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w ustawie
o systemie ubezpieczeń społecznych.


Do majątku wspólnego wchodzą również przedmioty darowizny – jeśli były uczynione na rzecz obojga małżonków.
Ważne w tej kwestii jest to, aby załączyć wszelkie dowody potwierdzające nabycie powyższych przedmiotów, zaświadczenia o wynagrodzeniu oraz potwierdzenia zgromadzonych kwot na rachunkach bankowych.

Od powyższego wniosku należy wnieść opłatę sądową, która to jest opłatą stałą i wynosi 1.000,00 zł. Należy również załączyć odpis wyroku rozwodowego.ROZSTRZYGNIĘCIE
W wyroku rozstrzygającym o podziale majątku wspólnego, sąd pomimo dokonania podziału może dodatkowo orzec o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. W przypadku, gdy strony nie są w stanie dojść w powyższej kwestii do porozumienia sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym.

Mając powyższe na uwadze, wytoczenie sprawy o podział majątku na pierwszy rzut oka wydaje się kwestią prostą i klarowną. Należy jednak w tym przedmiocie wykazać szereg dokumentów potwierdzających przynależność danych przedmiotów do odpowiedniej masy majątkowej. A to z kolei nie zawsze jest rzeczą prostą. Należy wziąć po uwagę fakt, iż zawierając małżeństwo, strony zakładają jedność do końca życia, a w związku z tym nie gromadzą materiałów potwierdzających własność danego przedmiotu.